Sylogei ergaleion geia Konto

#2
Geia osous exoun ton Konto,

Edo mia sylogei apo ergaleia geia oti xreiazete o nanoxx, ektos afto exei polles plirofories ke odigous geia oti afora ton konto,:):) fisika kai i odigei ine sta Germanika.
>> K L I K E D O <<

filika makiman
gia su Maki.vre si to link den dulevi,mipos boris na ta ksananevasis?psaxno to thema giati enas filos exi nanox ke den vlepi tin kiria,ala premniere ke kati alla ne. PS.pos tin vlepume an di vlepume ,me karta i xoris?
 
Zuletzt bearbeitet:
#6
giasu Kahibilli.kapu diavasa gia enan kodiko pu ine mono gia ena box.an ton exun dio xalane ke ta dio.boris na mu pis tipota gia afto?
Ãí ðáò óôçí óåëßäá ðïõ Ãâáëá óôï ðñïçãïýìåíï ðïóô èá äåéò ôçí äéáäéêáóßá ðïõ êÜíåéò êáé áëëÜæåéò ôï ID ôïõ äÃêôç, üðùò Ã¥ßðåò êáé åóý Ã¬Ã°Ã¯Ã±Ã¥ß Ã­Ã¡ óõíäÃ¥Ã¨Ã¥ß Ã¬üíï Ãíáò äÃêôçò ìå ôï óõãêåêñéìÃíï ID, áõôü óôï äßíåé ï Üíèñùðïò ðïõ óïõ ôïí ðïýëçóå, Ã¡ÃµÃ´Ã¯ß Ã°Ã©Ã¨Ã¡Ã­üí êáé áíáëüãùò ôïõò äÃêôåò ðïõ Ã÷ïõí ðáñáããåßëåé ðÃñíïõí êáé ôéò áíÜëïãåò ãñáììïýëåò, êáé ôéò äßíïõí óôïõò ðåëÜôåò ôïõò.
Åãþ ðÞñá 2 ãñáììÃò, ãéá 2 äÃêôåò ðïõ Ã¥ß÷áí ðÜñåé 2 ößëïé, ôïýò Ãöôéáîá (ìå ôïí explorer äåí ÷ñåéÜæåôáé íá ôïí óõíäÃóåéò óôï PC) êáé äïõëåýïõí êáëÜ ôçí êõñßá, ìüíï Ãæïõí ìéá áíôßóôñïöç ìÃôñçóç 30 çìåñþí áðü ôçí óôéãìÞ ðïõ ôïõò ðåñíÜò ôï íÃï ID, üôáí ðåñÜóïõí áõôÃò ïé 30 ìÃñåò èá óïõ ðù êáé ôé èá ãßíåé. ÃïëëÜ ôá óåíÜñéá ðïõ áêïýãïíôáé, ãéá óÃñâåñ ðïõ èá ðëçñþíåéò ìå ôïí ìÞíá, ìÃ÷ñé üôé áðëÜ èá áëëÜæåé êëåéäéÜ êÜèå ìÞíá, ôï ðïéÜ Ã¥ßíáé ç áëÞèåéá èá ôï äïýìå óå 20 ìÃñåò ðåñßðïõ ðïõ èá ôåëåéþóåé ç áíôßóôñïöç ìÃôñçóç óå áõôïýò ðïõ Ãöôéáîá.
ÃõôÜ Ã¥ßíáé üëá üóá îÃñù ãéá ôïí óõãêåêñéìÃíï äÃêôç.
 
#7
se

efxaristo poli filaraki,gia tis plirofories.tha mbo stin selida,ke tha epaneltho.:f PS.Boris na mu eksigisis afto me to Boot ke Main ston loader.?diladi otan fortoso to firmware pu prepi na ine sto proto i sto deftero? ke pu ke giati ine afta ta dio?poles erotisis, ala gia mena afta ine kenurgia edafi ke den ta ksero katholu.
 
Zuletzt bearbeitet:
Oben